ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 38