ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๑๐.๓๓/๐๖ ลง ๒๘ ก.พ.๖๐ แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  หน่วยต้องดำเนินการเรื่องที่ ๑ – ๓ ดังนี้
             เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด
             เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
             เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ สามารถจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
และในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยหน่วยต้องเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน   อย่างน้อย ๓๐ วัน เริ่มเปิดเผยตั้งแต่เดือน มี.ค.๒๕๖๐ เป็นต้นไป  ศชต. ได้ทำการตรวจสอบข้อมูล มีความถูกต้อง ครบถ้วน ของ งบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๐  เรียบร้อยแล้ว จึงปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน