ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักรับรอง เลขที่ 726 จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ