มว.ฉก.นปพ.ยะลา ๑๒ (รามัน) (ชป.วิหค) ขออนุญาตรายงานการปฏิบัติ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๑) เมื่อ ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ร.ต.ท.รุ่งรัศมี ปราบมนตรี ผบ.มว.ฉก.นปพ.ยะลา ๑๒ (รามัน)(วิหค ๐๑) จัดกำลังพล ว.๔ ตรวจสอบเส้นทางรางรถไฟ พื้นที่รับผิดชอบเหตุการณ์ปกติ (๒) เมื่อ ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ร.ต.ท.รุ่งรัศมี ปราบมนตรี ผบ.มว.ฉก.นปพ.ยะลา ๑๒ (รามัน)(วิหค ๐๑) จัดกำลังพล ๑ ชป. รปภ.สถานีรถไฟบาลอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา รายงานเหตุการณ์ปกติ (๓) เมื่อ ๐๙.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ร.ต.ท.รุ่งรัศมี ปราบมนตรี ผบ.มว.ฉก.นปพ.ยะลา ๑๒ (รามัน)(วิหค ๐๑) เรียกแถวกำลังพล ๑ ชป. เข้าแถว ชี้แจงภารกิจและปล่อยแถว ออก พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและ อำนวยความสะดวก รปภ.งาน การกุศล ครั้งที่ ๓ Motocross Meeting ไทย VS มาเลเซีย โดยมี นายมาหะมะพิสกรี วาแม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอบต. เป็นประธานเปิดงานในพิธี เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างโรงเรียนตาดีกา นูรุดดีน บ้านละแอ ม.๕ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ร.ต.ท.รุ่งรัศมี ปราบมนตรี ผบ.มว.ฉก.นปพ.ยะลา ๑๒ (รามัน)(วิหค ๐๑) เบอร์โทรศัพท์มือถือติดต่อ ๐๙๘-๐๔๐-๓๑๑๙

com 2016 11 14 11

com 2016 11 14 11

com 2016 11 14 11

com 2016 11 14 11

com 2016 11 14 11